Adatvédelem (GDPR)

Kispál Orsolya  - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSBEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL KAPCSÁN

1. Bevezetés

Számunkra kiemelten fontos a személyes adatok védelme, ezért az alábbi adatkezelési tájékoztató keretében célunk az, hogy információt nyújtsunk az általunk folytatott személyes adatkezelési tevékenységekről a felnőttképzéssel kapcsolatosan.

2. Az adatkezelő neve és elérhetősége

2.1 Adatkezelő neve: KISPÁL ORSOLYA EV. (továbbiakban jelen tájékoztatóban, „Képző” vagy „Adatkezelő”)

2.2 Székhelye: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, KÍGYÓ UTCA 6. FSZ.2.

2.3 Email címe: kispalorsi@gmail.com

2.4 Postai címe: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, ZOMBORI ÚT 1.

3. Az érintett adatok köre

3.1 Képző Önnel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban Felnőttképzési tv.) alapján felnőttképzési szerződést köt. A Felnőttképzési tv. 21. § alapján az alábbi személyes adatokat kezeljük Önről, mint képzésben résztvevő tanulónkról a képzés lebonyolítása érdekében:

3.1.1 Az Ön természetes személyazonosító adatait, nemét, állampolgárságát, ha Ön nem magyar állampolgár, akkor Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát, lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát, társadalombiztosítási azonosító jelét, adóazonosító jelét.

3.1.2 Az Ön képzéssel összefüggésben kezelt adatokat, amelyek az Ön végzettségével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel kapcsolatosak.

4. Az adatkezelés célja és jogalapja

4.1 Az adatkezelés célja, hogy a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségeinek Képző eleget tegyen, a képzést lebonyolítsa, valamint, hogy a jogszabályban rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tegyen.  Az adatkezelés jogalapja a Képzőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése. (A vonatkozó jogi kötelezettség a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. §-ban került rögzítésre)

5. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a személyes adatokat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

6. Adattovábbítás

6.1 Tájékoztatjuk Önt arról, hogy Képző, mint felnőttképző - a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (4) bekezdése alapján – felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint, statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján teljesít.

6.2 Tájékoztatjuk Önt arról, hogy Képző, mint felnőttképző - a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15 § alapján adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében.

6.3 Az adatszolgáltatás körében az alábbi adatok érintettek:

6.3.1 a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és - a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével - befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó adatok;

6.3.2 az Ön természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére vonatkozó adat.

6.4 Kifejezetten tájékoztatjuk Önt arról, hogy Ön írásban (vagy a Polgári Törvénykönyv 6:7 (3) albekezdésében rögzített módon) jogosult bizonyos személyes adatok továbbítását megtiltani. Ilyen írásbeli tiltás hiányában, ezeket a személyes adatokat is továbbítjuk. Ha Ön megkívánja tiltani az adatszolgáltatást, erre vonatkozó nyilatkozatot a jelentkezési űrlapon elektronikus formában, majd a tanfolyamon a nyomtatott űrlap aláírásával tehet.

6.5 Tájékoztatjuk Önt arról, hogy Képző, mint, BRAIN GYM oktató, a nemzetközi oklevél kiadásának előfeltételeként a következő címzetteknek továbbítja adatait: Breakthroughs International(Educational Kinesiology Foundation) Santa Barbara, CA, USA és annak hazai adminisztratív megbízottja (Köves Zsuzsanna, koveszsuzsa@gmail.com, 1095 Budapest, Soroksári út 38-40. 1. 12/a.).

6.6 Az adatszolgáltatás körében az alábbi adatok érintettek:

6.6.1 a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára befejezésének időpontjára vonatkozó adatok;

6.6.2 az Ön neve, lakcíme, elektronikus levelezési címe.

7. Önt, mint az adatkezelés érintettjét megillető jogok

7.1 Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

7.1.1 Hozzáférés joga – Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az Önről kezelt adatok köréről, kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést. A hozzáférés joga lehetőséget biztosít arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e az Ön személyes adataira vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz, azokról másolatot igényelhet, valamint tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.

7.1.2 Helyesbítés, törlés, és az adatkezelés korlátozásának joga - A személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni. A helyesbítés joga lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az Adatkezelőtől. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérje. Ha Ön a személyes adatainak kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényt tart az adatkezelés korlátozására, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

7.1.3 Tiltakozás joga - Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból – a jogszabályokban rögzített esetekben - bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

7.1.4 Adatok hordozhatóságának joga - Önt megilleti továbbá az adatainak hordozhatósághoz való jog Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

7.2 Felhívjuk a figyelmét arra, hogy egyes jogai részben vagy egészben korlátozottak lehetnek az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek miatt. Amennyiben jogait érvényesíteni kívánja, vagy bármilyen kérdése/észrevétele merül, fel az adatkezeléssel kapcsolatban úgy kérjük, forduljon bátran Intézményünkhöz jelen Adatkezelési tájékoztató 2. pontjában rögzített elérhetőségeken postai levélben, (Borítékra kérjük, írja rá, hogy „Adatkezelési megkeresés”) emailben vagy akár személyesen is.

8. Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés

8.1 Amennyiben Ön az adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

8.1.1 közvetlenül a Képzőhöz fordulhat postai levélben, emailen vagy személyesen a 2. pontban rögzített elérhetőségeken.

8.1.2 bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu

8.1.3 az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: 1374 Budapest, Pf. 603. Weboldal: www.naih.hu

9. Az adatszolgáltatási kötelezettség

9.1 Tájékoztatjuk arról, hogy az Ön, mint a képzésben résztvevő természetes személy adatainak megadása a felnőttképzési szerződés megkötésének előfeltétele, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, és az Ön személyes adatainak kezelése nélkül a felnőttképzést nem tudjuk az Ön részvételét a képzésben biztosítani, valamint adatszolgáltatási/adattovábbítási kötelezettségeinknek sem tudunk eleget tenni.

9.2 Képző fenntartja a jelen adatkezelési tájékoztató módosításának a jogát, amelyről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

Kelt:

Fentieket elolvastam és tudomásul vettem: (dátum, aláírás)